• info@FathiGroup.com
  • تماس با ما: 07633514781
  • بندرعباس،بلوار پاسداران،نبش کوچه مالک اشتر 24

واردات کالا

واردات قطعی:

زمانی که کالا برای استفاده در قلمرو گمرکی وارد میشود و کلیه هزینه های انجام خدمات به همراه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شود و در نهایت با انجام تشریفات ترخیص شود را واردات قطعی می گویند.

واردات موقت:

یک نوع از رویه های گمرک است که کالا با توجه به شرایط و زمان معین که توسط گمرک مشخص میشود وارد قلمرو گمرکی شده و سپس بدون تغییر در آن خارج میشود.

مثال:

  1. کالا جهت عرضه در نمایشگاه
  2. ظروف یا لفاف آماده جهت بسته بندی کالاهای صادراتی
  3. وسایل و لوازم امدادرسانی که منظور کمک های بشر دوستانه
  4. وسایل نقلیه سواری شخصی اشخاص غیر مقیم ایران
  5. دستگاه ها و ماشین آلات جهت احداث و یا ترمیم پروژه های خاص وملی مثل سد سازی، راه سازی،حفاری و ….
  6. و…

تضمین جهت ورود موقت کالا:

طبق ماده ۱۰-به استثنای هزینه های انجام خدمات که بلافاصله وصول میشود میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی و سایر کالاهای معادل حقوق ورودی + نصف تا ۳برابر ارزش کالا توضیحات بیشتر کتاب قانون امور گمرکی

نکته : در موارد خاص امکان اخذ تعهد به جای تضمین نیز وجود دارد.

ورود موقت جهت پردازش:

رویه از گمرک است که بر اساس آن کالا میتواند به طور موقت با قلمرو گمرک وارد شود تا ساخته –تکمیل یا تغییر و یا فراوری شده و سپس صادر شود.
سقف زمانی در این رویه نیز با در نظر گرفتن گروه کالایی مشخص میگردد.

ترانزیت خارجی:

زمانی که کالا به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگر تحت نظارت گمرک خارج میشود را ترانزیت خارجی میگویند.

نکات:

-Aترانزیت کننده با تسلیم اظهارنامه گمرکی متعهد میگردد کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت ،نوع وسیله حمل و فصول سال تعیین میکند،از طریق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه خارج نماییم.
-Bتجدید و ترمیم بسته بندی –درجه بندی و عملیات برای تسهیل محل کالای عبوری پس از درخواست کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با نظارت گمرک مجاز است.
-Cفک مهر و موم و پلمپ و بازرسی محموله های ترانزیت خارجی و فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس امکان پذیر است.
-Dمشاهده از نبین رفتن مهر و موم و پلمپ در گمرک خروج اگر پس از بررسی گمرک یا حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود در غیر این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار خواهد شد.
-Gتغییر در رویه کالای عبوری را میتوان با موافقت گمرک ایران اظهار و ترخیص شود به شرط آنکه دخل و تصرفی نشده باشد.

ترانزیت داخلی:

عبور داخلی رویه گمرک است که براساس آن کالای گمرک شده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر ویا سایر امکان تحت نظارت گمرک منتقل می گردد. حال اگر این انتقال به درخواست متقاضی باشد را عبور داخلی شخص واگر به تجمیع گمرک باشد را عبور داخلی اداری می نامند.

نکته ها : اگر گمرک درصورت تراکم در انبارها مواجه باشد با صدور حکم کالاها را با مهر و موم و پلمپ با کلیه هزینه های نقل وانتقال و همچنین هزینه بیمه ( به جز در موارد قهریه ) و نیز مستوجب آسیب دیده کپی و فقدان کالا را برعهده دارد.

کالاهای مرجوعی:

کالاهایی که وارد کشوری می شود در واقع بنا به شرایط مجبور به برگرداننه کالا به خارج ازکشور می شویم ( مثال : نداشتن کیفیت های لازم از نظر اداره استاندارد ) که به این رویه مرجوعی میگویند .

نکته ها : از این رو ترخیص مرجوعی صاحب کالا تمام هزینه های خدمات انجام شده را پرداخت میکند.