• info@FathiGroup.com
  • تماس با ما: 07633514781
  • بندرعباس،بلوار پاسداران،نبش کوچه مالک اشتر 24

تعیین تعرفه و ارزش

هر کالایی در تمام دنیا دارای یک کد است که از ۸ رقم تشکیل شده است که چهار رقم اول آن جنبه بین المللی دارد و چهار رقم دوم جنبه ملی ومنطقه ای دارد.

از آنجایی که کالا ها با توجه به چهار رقم دوم در هر کشور مطابق قوانین آن کشور امکان تعریف در فصل های جدید دارد .دقت و علم در تعیین تعرفه می توان با تشخیص درست تعرفه از هرگونه ضررو زیان در پرداخت های پیش از نیاز و همچنین جهت جلوگیری از اشتباهات گاها سهوی تعیین تعرفه در جایی دیگر و مشکلات در روند ترخیص جلوگیری می شود.